پروفسور معرفت سیاه کوهیان بعنوان سخنران کلیدی همایش
1397/08/12

از سوی کمیته علمی همایش جناب پروفسور معرفت سیاه کوهیان بعنوان سخنران کلیدی دومین همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزشهای همگانی انتخاب گردید