ارائه مدرک معتبر انجمن پزشکان ورزشی ایران به شرکت کنندگان همایش
1397/08/28

 دکترعلی خرم دوست دبیر کل همایش و نماینده انجمن پزشکان ورزشی ایران اعلام داشتند از طرف انجمن پزشکان ورزشی ایران به شرکت کنندگان در همایش مدرک معتبر در صورت نیاز اعطا خواهد شد.هزینه چاپ و صدور گواهی رسمی از سوی انجمن پزشکان ورزشی ایران بیست هزار تومان اعلام گردیده است.