تعرفه های ثبت نام
نوع گروه کد شرح هزینه

ثبت نام حضوری

(ویژه کاربران با مقاله پذیرش شده)

دانشجویان HM-D ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
- ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام  و تعدادتمامی نویسندگان
- دریافت پکیج حضوری همایش( تعداد = 1 )
- ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول
100هزار تومان
اساتید هیات علمی HM-E ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
- ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام  و تعدادتمامی نویسندگان
- دریافت پکیج حضوری همایش( تعداد = 1 )
- ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول
 110 هزار تومان
 ثبت نام آزاد HM-A ثبت نام و حضور در همایش ( یک نفر )
- ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام  و تعدادتمامی نویسندگان
- دریافت پکیج حضوری همایش( تعداد = 1 )
- ناهار و میان وعده ( تعداد = 1 )
ویژه مقاله اول
120هزار تومان

ثبت نام حضوری

(ویژه کاربران بدون مقاله پذیرش شده)

تمامی افراد H-A ثبت نام و حضور در همایش( یک نفر )
- ارائه گواهینامه حضور در همایش به نام شخص
20 هزار تومان

ثبت نام غیر حضوری

(صرفا ویژه کاربران با مقاله پذیرش شده)

 دانشجویان  OM-D  ثبت نام غیر حضوری در همایش( یک نفر )
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام تمامی نویسندگان و به تعداد تمامی نویسندگان
- دریافت پکیج غیرحضوری همایش( تعداد = 1 )
* تمامی مدارک و پکیجها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول
 100هزار تومان
 اساتید هیات علمی  OM-E  ثبت نام غیر حضوری در همایش( یک نفر )
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام  و تعدادتمامی نویسندگان
- دریافت پکیج غیرحضوری همایش( تعداد = 1 )
* تمامی مدارک و پکیجها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول
 110هزار تومان
  ثبت نام آزاد  OM-A  ثبت نام غیر حضوری در همایش( یک نفر )
- ارائه گواهینامه مقاله اول به نام  و تعدادتمامی نویسندگان
- دریافت پکیج غیرحضوری همایش( تعداد = 1 )
* تمامی مدارک و پکیجها به صورت پستی به آدرس درج شده در پنل ارسال می گردد .
ویژه مقاله اول
 120هزار تومان
 داوری مقاله دوم به بعد  تمامی افراد  T
 داوری مقاله دوم به بعد
ارائه گواهینامه مقاله به نام  نویسنده اول و تعداد تمامی نویسندگان
به ازای هر مقاله

حداکثر مقاله مجاز = 5 مقاله
 40 هزار تومان
 دریافت پکیج مازاد همایش  تمامی افراد  P  ارائه پکیج مازاد
به ازای هر پکیج
 40 هزار تومان