کارگاههای آموزشی

1- کنزیو تیپینگ    Kinesio Taping 

مدرس: دکتر بابک نخستین روحی

2- علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام 

مدرس: دکتر سجاد انوشیروانی

3-ورزش و عملکرد بهتر تحصیلی

مدرس: دکتر علی خرم دوست

4- تحلیل پایان نامه های پژوهشی با نرم افزار Spss

مدرس: مهندس رامین جاهد- مهندس احد حیدری