اسامی کمیته علمی

1.پرفسور مهرداد محرم زاده

2.پرفسور معرفت سیاه کوهیان

3.دکتر لطفعلی بلبلی

4.دکتر فرزاد نوبخت

5.دکتر نسرین عزیزیان

6.دکتر محسن برغمدی

7.دکتر فرناز سیفی

8.دکتر ماهرخ دهقانی

9.دکتر رقیه افرونده

10.دکتر امیر علی جعفر نژاد

11.دکتر آمنه پوررحیم

12.دکتر عباس نقی زاده

13.دکتر رضا فرضی زاده

14.دکتر سجاد انوشیروانی

15.اقای آیدین ولی زاده

16.دکتر بابک نخستین روحی

17.دکتر مهدی خورشیدی

18.دکتر علی خازنی

19.دکتر سارا برمکی

20.دکتر مسعود ایمان زاده

21.دکتر مریم ملائی

22.دکتر ابراهیم نوریان

23.دکتر نادر شایگان